ประเภททั่วไปรับสมัคร 24 - 28 เม.ย. 64

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

=> 8 พ.ค. - สอบคัดเลือก | 11 พ.ค. - ประกาศผลสอบ | 12 พ.ค. - รายงานตัวและมอบตัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

=> 9 พ.ค. - สอบคัดเลือก | 12 พ.ค. - ประกาศผลสอบ | 13 พ.ค. - รายงานตัวและมอบตัว


ห้องเรียนกีฬา | ทดสอบทักษะทางกีฬา/สมรรถนะ 10 พ.ค. 64
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับชั้นที่ต้องการสมัครเข้าเรียน

ม.1 เลือกแผนการเรียน


ม.4 เลือกแผนการเรียน


ข้อมูลนักเรียน


ที่อยู่ปัจจุบัน


การศึกษา


ประเภทของโรงเรียนเดิม

ความพิการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. รูปถ่าย (3 x 4 ซม.) จํานวน 2 รูป
2. ปพ.1 (ฉบับสําเนาหน้า-หลัง) จํานวน 2 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบ้านของมารดา จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา) จํานวน 1 ฉบับ
7. สำเนาสูติบัตร (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดาและไม่มีทะเบียนบ้านบิดา มารดา)
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุลของนักเรียน, บิดามารดา (ถ้าเปลี่ยน)
9. สำเนาบัตรประจำตัวที่แสดงยศของบิดามารดา (ถ้าบิดามารดามียศ)
เอกสารหมายเลข 1-9 ผู้สมัครจะต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานศึกษาในวันรายงานตัว